گروه خورشید به سرپرستی مجید درخشانی خواننده : محمد معتمدی