گروه همنوازان شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی خواننده: محمد معتمدی