کنسرت گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، با عنوان بحر طویل در همدان، برگزار شد. این کنسرت در شامگاه جمعه، 16 دى 1394 در فرهنگسرای بوعلی سینا، همدان، با حضور گروه هم آوایان، حسین علیزاده و محمد معتمدی، برگزار شد. سایت رسمی محمد معتمدی - در این اجرا، حسين عليزاده؛ تار، پژمان حدادى؛ تمبك، سازهاى كوبه اى، على بوستان؛ شورانگيز، سيامك جهانگيرى؛ نى، سينا جهان آبادى؛ كمانچه، نگار بوبان؛ عود، صبا عليزاده؛ كمانچه، سياوش برهانى؛ تار، رادمان توكلى؛ بم تار، محمد انشائى؛ قيچك، سحر ابراهيم؛ قانون، سينا خشك بيجارى؛ تمبك، آواز معتمدی را همراهی کردند.

گزارش تصویری : سمت هنر

هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده هم آوایان - همدان - محمد معتمدی - حسین علیزاده