شعر بیمه

محمد معتمدی در آستانه سال نو، شعری در ارتباط با بیمه‌ی هنرمندان در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

سایت رسمی محمد معتمدی – در یادداشت محمد معتمدی آمده است :

«ده ماه پیش بیمهء درمانی بنده توسط خانهء موسیقی باطل شد. این اولین باری بود كه تاثیر این نهاد صنفی را در زندگی خودم احساس كردم و بود و نبودش برایم متفاوت شد!

بیمه ای كه دولت هزینهء آن را می پردازد و صنف من فقط آن را از من گرفت.

به هر حال من اعتراضی ندارم ولی حال كه به لطف صنف عزیزم اولین عید بدون بیمهء عمرم را جشن خواهم گرفت، چند بیتی وصف الحال تحریر نموده ام كه تقدیم می نمایم. باشد كه قبول افتد?»

*

آن درختی كه نشاندیم چه بی حاصل شد

خانهء موسیقی از اهل خودش غافل شد

*

دوش یك یار قدیمی به پیامك با من

گفت ای معتمدی بیمهء تو باطل شد

*

گفتم آن بیمه اگر حق هنرمندان است

حق من از طرف صنف خودم زایل شد

*

دولت آن بودجه گر وقف هنرمندان كرد

عزتی بود كه بر اهل هنر قائل شد

*

آن كلیدی كه نشان داد به ما روحانی

گو بیارند كه این مساله بس مشكل شد

*

اینكه گویند كه از ماست كه بر ماست رواست

این خدنگیست كه از دوست مرا دردل شد

*

عادت شوم دل آزردن یاران به حیات

آفتی بود كه ویرانگر این منزل شد

*

گر بمیریم همه گریه كنان می گویند

وااای از این غم عظما كه به ما نازل شد

*

خاك ما زنده كش و مرده پرست است دریغ

كه بدین تلخ سخن شكوهء من كامل شد

*

محمد معتمدی

اسفند94 – آمستردام

*

از صفحه اينستاگرام محمد معتمدی