کارگاه آواز محمد معتمدی + پوستر

شركت آوای آبی رود برگزار مي كند

كارگاه آواز
محمد معتمدی
در تهران و شهرستان‌ها

علاقمندان حد اكثر تا تاريخ سي ارديبهشت نام خود و نام شهرستان محل سكونت خود را به شمارهء سيصدهزار، سی، سی و پنج ٣٠٠٠٠٠٣٠٣٥ ارسال نمايند.

کارگاه محمد معتمدی