کنسرت هم آوایان در اصفهان

کنسرت هم آوایان در اصفهان

به سرپرستی استاد حسین علیزاده و آواز محمد معتمدی

١٢ و ١٣ اسفند ١٣٩٢

اصفهان، ملك شهر، تالار رودكى

تلفن هاى روابط عمومى:

٠٩٣٣١٠٦٠٠٧٦ / ٠٩٣٠١٠٦٠٠٧٦ / ٠٣١١٩٥١٤٨٤٠ / ٠٩٣٩٧٢٥١١٠٥ / ٠٩٠٢١٠٦٠٠٧٦ / ٠٩١٠٩٠١٧٦٦٤

مركز پشتيبانى بليط:

آمادگاه، مجتمع گلديس، ورودى سوم، طبقه سوم، واحد ٣٣٢