کنسرت ارکستر پارسیان و محمد معتمدی

کنسرت ارکستر پارسیان
و
محمد معتمدی
به رهبری امین ابراهیمی

آمل، 2 دی 1394
سالن اریکه آریایی آمل
ساعت 19
و
21:30

خرید اینترنتی بلیط
http://iranconcert.com

محمد معتمدی آمل